Aztekler’ de7 Rakamının Sırrı

????????????

Azteklerle ilgili biraz daha araştırma yapıldığında, Aztlan’la ilgili bilgilerde bazı detaylar göze çarpar. Örneğin Aztlan’ın yedi rakamıyla çok ilişkili bir yer olduğu gibi…

      Eduard Seler’in Wo log Aztlan, die Heimat der Azteken? (Az-teklerin Anayurdu Aztlan Nerededir?) adlı eserinde Aztlan’la ilgili farklı birtakım bilgiler verilmektedir. Bu eserde Aztlan, kimi zaman Yedi Mağara Aztlan’ı olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü Aztlan’la yedi sayısının yakın ilişkisi olduğuna inanılmaktadır. Efsanelerde söylendiğine göre, dünyanın iç bölgesindeki yedi mağaradan -chicomoztoc’dan – çıkan yedi kabile bulunmakladır: Xochimilca, Tlahuica, Acolhua, Tlaxcalan, Tepaneca, Chalca ve Mexica.

Noel Baba gerçeten var mı?

Aztekler Nereden Göç Etti?

      Her biri farklı bir Nahua grubunu temsil etmesine rağmen, ortak dilden dolayı bu kişilere Nahua halkı yani Nahuatlaca adı verilmiştir. Ayrıca Azteklerden elde edilen kodekslerde, buranın, içinde altı türbeyle çevrili bir piramidi olan, yedi tapınağından tanınabileceğine dair de bilgiler bulunmaktadır.

Aztekler Kaç Kabile Halinde Göç Etti ?

      Yine ünlü misyoner Fray Bernardino de Sahagun, Historia de las cosas de la Nueva España (Yeni İspanya Kıyılarının Tarihi) adlı, yerli halkın Nahuatl dilinde yazdıkları metinleri kullanarak hazırladığı eserinde, Azteklerin Aztlan’dan kabile halindeki göçünden bahsetmektedir. Buradan elde edilen bilgilere göre yedi kabile Aztlan denilen yerden sandallarıyla hareket ederek burayı terk etmiştir. Ancak resimli kitaplarda gösterilen ve bu yolculuk sırasında geçtikleri ifade edilen coğrafi belirtecin anlamı henüz çözülememiştir. Anlaşılan odur ki, yedi kavim önce yedi mağaradan çıkıp Aztlan’a varmışlar, daha sonra da buradan sandallara binerek yeni yurtlarına doğru göç etmişlerdir. Bu yedi kavmin sonuncusu olan Meksikalılar güneye doğru yönelmiş ve Azteka adını almışlardır. Kendilerine yeni bir yurt edinmek için Aztlan’dan sonra yeni bir arayış içine giren bu kişiler, kendilerine bildirilen işareti aramaya başlamışlardır. (Meksikalı Aztekler, kendilerini Azt’ler olarak tanımla-maktadırlar. Bu kavim, batıda Aztlan adında “sularla çevrili bir dağın bulunduğu bir ülke”den geldiklerini söylemekledirler.)

      Kitabın yazan Sahagun bu yolculuk boyunca Azteklerin uğradıkları yerlere çeşitli isimler vermiş ve onların karayı ilk gördükleri yere de “ Panotlan” yani “denizleri vareden yer” adını koymuştur. Konunun uzmanları Sahagun’un Panotlan dediği bu yerin Guetamala olabileceği yönünde görüş birliğine varmışlardır.

best rifle scope