Merak Ettikleriniz

Yoyo nedir ?

     "Yo-yo" Filipinler'de Güney Amerika bolalarına benzeyen, fırlatı­lıp hayvanların ayaklarına takılan bir av aracıydı. 1920'lerde yoyo kullanımını seyreden Donald Duncan aynı adı koruyarak ve avcı dis­kini küçültüp değiştirerek çocuk oyuncağı haline getirdi. Çok benze­yen bir oyuncak Çin'den

Kağıdın tarihçesi

       Taşa, kile, metale, deriye, yapraklara yazı yazıldıktan sonra antik­ çağda Ön Asya'da, Mısır'da yetişen papirüs bitkisinden yapılan kağıt­lar yaygınlaştı. Eski Yunanlar kağıda genellikle "khartes" (Latince charta) diyorlardı. Papirüs sözcüğü Batı dillerinde kağıdın (İngilizce "paper",

Şapka çıkarmak nereden gelir ?

       Selamla şapka arasındaki ilişki, Asur dönemine kadar gider. Asur­lularda esirlerin yeni fatihlerine saygılarını soyunarak göstermesi ge­rekmekteydi. Eski Yunanlarda da yeni kölelerin bellerinden yukarıla­rını soymaları gerekiyordu. Başın açık olmasının teslimiyet anlamına gelmesi o kadar

Prezervatifi kim bulmuştur ?

         Halkın "efe gömleği" dediği prezervatif, 1930'larda lateksten ya­pıldı ve hem üretimi kitleselleşti hem de gündeme girdi. Papa Xl. Pius kadınlara, prezervatif kullanan kocalarına şiddetle direnmelerini, ıs­rarlı kocalar karşısında bunu onaylamadıklarını belirtir biçimde, ce­set gibi,

İlginç evlilik gelenekleri

       Anadolu'da evlilik gelenekleri egzogaminin, yani kabile dışından evlenme geleneğinin izlerini taşır. Kız isteme adetlerinden düğün tö­ renlerine kadar birçok öge kız ve erkek taraflarının iki kabile gibi kar­şı karşıya geldiği bir çekişme manzarasını andırır. Birçok bölgede kız kaçırma

Amin nedir ?

       Eski Ahit'te 13, Yeni Ahit'te 119 yerde geçen ve Kuran'da bulun­mayan amin sözcüğünün kökeni Eski Mısır'da İÖ 2500 yıllarında "gizlenen, gizli olan" anlamına kullanılan "amun" sözcüğüdür. Eski Mısır'da tanrıların kralı Amon'du ve önceleri Hmun kentinin tanrısıy­ken, İÖ 1991-1962 yıllarında

Düğünün tarihteki yeri nedir ?

       Tarihin en eski düğünlerinden birinin tasvirini Ankara-Çankırı yo­lunda bulunan, İÖ 1600-1450 yıllarına tarihlenen Hitit İnandık vazo­sunda görmek mümkündür. Bilinen en eski evlilik belgesi, Yahudiler­den kalma İÖ 5. yüzyıla ait Ararnca yazılmış bir papirüstür. Sağlıklı, on dört yaşında bir

Ayna kırılması nedir

       Ayna kırılmasının yedi yıl uğursuzluk getireceği dünyanın yaygın inanışlarından biridir. Bu inancın kökeni ise bugün kullandığımız cam aynaların icadından daha eskiye gitmektedir.        Eski Mısır, Yahudi ve Yunanlar pirinç, tunç, gümüş, altından ya­pılma aynalar kullanırlardı. İÖ 6.

Tavşan ayağı nerede kullanılır

       Tavşanın kulakları eşek kulağı, burnu fare burnu, kuyruğu do­muz kuyruğu, bacakları, kedi bacağı, ayakları, köpek ayağı, bıyıkları, kedi bıyığı, hepsi yenmesi yasak hayvan parçalarıdır. İnsanlar ve çoğu hayvanlar gözleri kapalı doğarken, tavşanlar gözü açık doğar. Keltlere göre tavşan,

Geyik boynuzu nerede kullanılır

       Geyik kuzey kuşağı halklarında kutsal hayvandır. Geyik teması Sibirya ve Altaylarda masklarda, işlemelerde yaygın olduğu gibi kut­sal şaman elbisesinin de motifidir. Geyik kurbanı hayvan-ata ve ebe­di yaşam simgesi olarak geyik kültünün gücünü gösterir. Geyik söz­cüğü Eski Türkçede
best rifle scope